ប្រធាន​អង្គភាព​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​ចាត់ទុក​ការចែក​សម្ភារៈ​សិក្សា​ដល់​សិស្ស​គឺជា​ចលនា​មួយ​ក្នុងការ​ជំរុញ​ស្មារតី​ដល់​ពួកគាត់​ងាក​មករក​ការសិក្សា​ – CEN