ការរីក​ច្រើន​របស់​ប្រទេស​ចិន បាន​ចូលរួមចំណែក​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គម សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និង​បណ្តាល​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់ និង​លើ​ពិភពលោក​ – CEN