ផ​.​ស​.​ស ពិត​សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​កម្រិត ៧,០% សម្រាប់​ឆ្នាំនេះ​ – CEN