រឿង​កំប៉ិកកំប៉ុក គ្រាន់តែ​នោម​ដាក់​របង​ផ្ទះ​សោះ ដល់​ថ្នាក់​កើតជា​ជម្លោះ ទាញ​ពូថៅ​កាប់​រយះ​ក្បាល​ម្នាក់​ – CEN