សំណូម​ព​ររប​ស់ប្រជា​ពលរដ្ឋ ជាច្រើន ដាក់ជូ​នអាជ្ញា​ធ​ររាជធានី​ភ្នំ​ពេញ ដើម្បីឆ្លើ​យ​ត​ប – CEN