រដូវបើកនេសាទ ឆ្នាំ២០១៩-ឆ្នាំ២០​២​០ ប្រជា​ពល​រ​ដ្ឋអាចធ្វើ​អាជីវ​កម្ម​នេសាទ ដោយឧបករណ៍នេសាទជាលក្ខណៈគ្រួ​សា​រ ដែ​លអ​នុញ្ញាត​នៅក្នុងដែននេសាទទឹកសាប​ – CEN