បុរសម្នាក់ បួសជាសង្ឃ មកបំផ្លាញសាសនា ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ផ្សឹក ព្រោះប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀន – CEN