គោលការណ៍​មិន​ជ្រៀតជ្រែក​កិច្ចការ​ផ្ទៃក្នុង របស់​រដ្ឋ ដូច​មានចែង​ក្នុង​ធម្មនុញ្ញ អ​.​ស​.​ប មាន​សារសំខាន់​ចាំបាច់ ក្នុងការ​ធានា​ឱ្យ​ពហុភាគី​និយម​រស់រាន​បន្ត និង​អាច​ស្វែងរក​នូវ​មាគ៌ា​សន្តិភាព – CEN