បុរស​អូស្រ្តា​លីម្នាក់​ប្រឈ​មនឹ​ងគុក ៥ឆ្នាំ ក្រោយពេលបើកឡា​ន​បុក និងកិនងាប់​ក​ង់ហ្គា​រូ ២០ក្បាល – CEN