អង្គ​ភាព​​ប្រឆាំ​ង​​អំពើពុ​​ករ​លួយ និងធុរកិច្ច រួមគ្នាដោះ​ស្រាយ ​ប​​​ញ្ហាអំ​ពើ​​​ពុ​​ករ​​​លួយ ក្នុងវិ​ស័យឯ​​​​ក​ជ​ន – CEN