បាក់​ស្ពាន​នៅតៃវ៉ា​ន់ ៖ សាកសព ៤ត្រូវបានរកឃើញ ខ​ណៈ ២នាក់នៅកំពុង​បា​ត់ខ្លួ​នz – CEN