ជំរុញ​ឲ្យ​បន្ត​យកចិត្តទុកដាក់ បង្កើន​តម្លៃបន្ថែម​លើ​ការផលិត ការនាំចេញ ក្នុង​វិស័យ​ក​សិ​-​ឧស្សាហកម្ម – CEN