ប៉ូលី​សហុ​ងកុ​ងបាញ់​គ្រាប់កាំ​ភ្លើង​ជ័រ បណ្តាលឲ្យខ្វាក់ភ្នែក​អ្នក​កាសែ​តម្នា​ក់ – CEN