នៅឆមាសទី១ នៃឆ្នាំ ២០១៩ កិច្ចសហ​ប្រតិ​បត្តិការ​សេ​ដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី​ ​កម្ពុជាកូ​រ៉េ​ ប្រហែល​ ៤៥០ លានដុ​ល្លារ – CEN