កម្ពុជា-វៀតណាម ចុះហត្ថលេខាលើឯកសារកិច្ច​ព្រ​មព្រៀង​ និងអនុស្សរណៈចំនួន៧ទៀ​ត​ – CEN