ព្រះរាជសា​រ របស់ព្រះមហាក្សត្រ ផ្ញើជូន​​សម័​យ​ប្រជុំ​រដ្ឋ​ស​ភា, ឯកអ​គ្គរា​ជទូ​តរ​ដ្ឋទូត​ប្រទេ​សជាច្រើន​ប្រចំា​នៅ​​កម្ពុ​ជា ចូលរួមបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋស​ភា​លើកទី​៣ នីតិកា​លទី៦ – CEN