អគ្គនាយក​អន្តោប្រវេសន៍​៖ ពី​ឆ្នាំ​២០០២-២០១៦ ជនបរទេស​ដែល​អន្តោប្រវេសន៍​បាន​កើនឡើង​ពី​ជាង​៧​ម៉ឺន​នាក់ ដល់​ជិត​២០​ម៉ឺន​នាក់​ – CEN