ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល លើក​ទឹក ប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកប្រើប្រាស់​ផ្លូវ រាយការណ៍​ពី​ជង្ហុក​សំបុកមាន់ តាមរយៈ​កម្មវិធី​ថែទាំ​ផ្លូវ (ROAD CARE Mobile App) – CEN