អង្គការ​ចាត់តាំង​បដិវត្តន៍​ពណ៌ ត្រូវបាន​រំលាយ ប៉ុន្តែ​ឧបាយកល​ដ៏៏ពិសពុល​មិនទាន់​ផុតរលត់ – CEN