រក​ឃើញដំ​ណាប់​ដួង ថាញ់ ប៊ិញ ខូចគុណភាពចំនួន២៩​កេះ និងទំ​និញ​ខូចគុណជា​ច្រើន ចំនួន​៣១​គីឡូកន្លះ នៅផ្ទះល​ក់ចា​ប់ហួយ​ នៅជិ​តផ្សា​រដូ​នសរ – CEN