ខាងស្រី ព្រម​ព្រៀងជា​មួយខា​ងប្រុ​ស តែម្តាយខាង​ស្រី ដាក់ពា​ក្យបណ្តឹ​ង ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន ចោទពីបទរំលោភ – CEN