ក្រលៀន​រប​ស់អ្ន​កមាន​ប​ញ្ហាហើយ បើអ្នកមានអាការៈ​ទាំង​នេះ – CEN