៨​ខែ​ដើម​ឆ្នាំនេះ កម្ពុជា​ទទួលភ្ញៀវ​ទេសច​រ​ជាង​៤​លាន​នាក់ ខណៈ​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​នៅ​តំបន់​សៀមរាប​ថយចុះ​គួរ​ឲ្យ​បារម្ភ​ – CEN