លោក សុខ លីម ៖ តំណាងរាស្រ្តដាច់ខាតត្រូវ​ស្គា​ល់ពី វប្បធម៌ ប្រពៃណី ស្គាល់ពីចំណេះដឹង ជីវភាព តម្រូវ​ការ ចំណងចំណូលចិត្ត ទំនោ​រ ​និន្នាកា​ររបស់រាស្រ្ត – CEN