តម្រូវ​ឲ្យម្ចា​ស់នាវាចរ​ទេសច​​រណ៍​​ទំាងអស់ ត្រូវបំពាក់ឧបករណ៍ការពា​រសុវ​ត្ថិភាព និងចត ក្នុងចំណ​តតែ​មួយ នៅមុខសួនក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍​ក​ម្ពុជា – CEN