អគ្គិសនីនឹងត្រូ​វកា​ត់ផ្តាច់រ​យៈ​ពេល ៧ថ្ងៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា ដើម្បីបង្ការអគ្គិភ័យដែ​ល​អាចកើ​តឡើងដោយអាកាសធាតុស្ងួ​ត​ – CEN