លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័​ត្ន៖ គ្រោះមហន្តរាយដែលបា​ន​ កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជុំ​វិ​ញពិភ​ពលោ​ក បណ្តាលមក​ពីការប្រែ​ប្រួលអា​​កា​ស​ធា​តុ និងការរិច​រិល នៃបរិ​ស្ថាន​​ – CEN