ចោរ​… លើ​ចោរ ! ប៉ូលិស​ជិះ​កង់​រវល់​ចុះ​បំពេញ​ការងារ​ពិនិត្យ​កង់​សង្ស័យ​ត្រូវ​លួច បែរ​មក​វិញ​កង់​របស់​ខ្លួន​ត្រូវ​លួចបាត់​ – CEN