ក្រុមយុវជន ត្រូវ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ថា មាន​សក្ដានុពល​ខ្ពស់​លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN