ចាប់ជន​ជាតិ​ចិន៥នាក់ ពីបទចា​ប់ជំរិ​តទា​រប្រាក់​ ចិនដូចគ្នា នៅសណ្ឋាគារ​ឡា​ក់គីស្តា​រ២ – CEN