វៀតណា​មកា​ត់ទោស​ប្រហា​រជីវិ​តម​នុស្ស ៨នាក់ រឿងរ​ត់ពន្ធ​នំគ្រឿងញៀន – CEN