ព្រះកេស​លោកេ​ស្វរៈចំ​នួ​នមួយ ត្រូវបានប្រទះឃើញ​ ​ពេលកំណាយជួសជុលខ្លោង​ទ្វា​រចូល​ខាង​កើត​ប្រាសាទ​តា​នៃ – CEN