លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន៖ ព័ត៌មានក្លែងក្លាយនឹងក្លាយជាគ្រាប់បែកមួយ បើសិនជាយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្ន – CEN