ហោរាសាស្ត្រ​សម្រាប់ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍​ ទី ១០ ​ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN