គោលនយោបាយ ទេសន្តរប្រវេសន៍ ពិតជា​ទទួលបាន​ជោគជ័យ ដោយមាន​ការគាំទ្រ​បច្ចេកទេស ពី​សំណាក់​អង្គការ ​IOM – CEN