ខ្មាន់កាំ​ភ្លើង​បាញ់​សម្លាប់​ម​នុស្ស ២នាក់ ខណៈពេលព្យាយាម​ចូ​លក្នុ​ងអ​គារ ដែល​ជន​ជាតិ​ជ្វីស កំពុង​ធ្វើពិធី​បុ​ណ្យ នៅអាឡឺម៉ង់ – CEN