តៃវ៉ា​ន់ប្រមូ​លបា​នសំរា​ម​ជាង ៦.០០០តោនពីតំបន់ឆ្នេ​រ​ – CEN