សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើឲ្យត្រួតពិនិត្យអំ​ពី​ហានិភ័យ នៃបច្ចេ​កវិទ្យា​ថ្មី​ៗទាំងអ​ស់នេះ ដើម្បីរក្សាបាននូវស្ថិរភា​ព​ និង​ ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវ​ត្ថុ​នៅកម្ពុ​ជា – CEN