ក្រោយផ្ទុះរឿងអា​ស្រូវ នៅតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកស្រុកអង្គរបូរី រឿងសំ​ណង់​សង់ធ្វើជា​បន្ទប់ជួលក្នុងដីទាហានស្រុក ស្រាប់តែមានការផ្លាស់ប្តូ​រ​មេទាហាន​សកម្ម លើការ​ងារនៅ​ស្រុកអង្គរបុរី ពីរនាក់ចេញ – CEN