ចាប់ផ្ដើម​អនុវត្ដ​គម្រោង​ពិ​ធិ​ព​កម្មវិស័យ​កសិកម្ម ដែលមាន​ទឹកប្រាក់​ជាង​១០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN