ជំរុញ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ បិទ​ទីតាំង​ក្រុមហ៊ុន​រថយន្តក្រុង​ដឹក​អ្នកដំណើរ មី​ហុង និង​ពង្រឹង​បន្ថែម​លើ​កិច្ចការពារ​សន្តិសុខ – CEN