លោក ហម វុទ្ធី ដែល​ឃុំ​ខ្លួន ក​រ​ណី​រួម​គំ​និត​ក្បត់​ជាតិ ច្រាន​ចោល​ព័ត៌​មាន​បំ​ភ្លើ​ស​ការ​ពិត​ថា​លោក​បាន​ស្លាប់ ដោយ​សារ​ការ​វាយ​ធ្វើ​ទា​រុណ​កម្ម – CEN