តើ​អា​ហារ​អ្វី​ខ្លះ ដែល​អ្នក​មិន​គួរ​ទុក​ក្នុង​ទូ​ទឹក​កក​? – CEN