វិស័យ​កសិកម្ម​កម្ពុជា បាននិងកំពុង​ដើរតួនាទី​យ៉ាងសំខាន់ ក្នុង​ការជួយ​ទ្រទ្រង់​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ – CEN