រាជរដ្ឋាភិបាល អនុវត្តន៍​វិធានការ​ច្បាប់ យ៉ាង​ម៉ឺងម៉ាត់​បំផុត ចំពោះ​ជន​ទាំងឡាយណា ដែល​ចូលរួម ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ក្បត់ជាតិ​ – CEN