អា​មេ​រិច​ពន្យារ​ពេល​ដំ​ឡើង​ពន្ធ​លើ​ទំ​និញ​ចិន ខណៈ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​កំ​ពុង​ចរ​ចារ​គ្នា – CEN