បីនា​ក់បា​នស្លាប់ កប់ក្នុងដីកាដ្ឋានខុន​ដូ​ កំពុ​ងសាង​សង់ – CEN