អគារសិក្សាមួយខ្នង ត្រូវបានសម្ពោធ សម្រួលដល់សិស្សដែលកំពុង​សិ​ក្សានៅវិ​ទ្យាល័​យត្នោតជុំ – CEN