អគ្គនាយក​អង្គការ UNIDO មាន​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍ តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN