ចាប់ជនដៃដល់ម្នាក់ ក្នុងករណីរំលោភបូកស្ដ្រីជនជាតិបារាំង នៅក្រុងកំពត ឯ២នាក់ទៀតកំពុងគេចខ្លួន – CEN